Tin Tức Không Phải Ai Cũng Biết

Be Ready IELTS

  • Vì sao động đất lại có sóng thần?

    Khi có động đất, nước biển xao động hình thành nên sóng lớn và đổ ào ào vào đất liền, đó chính là sóng thần. 

    Không chỉ động đất gây nên sóng thẩn mà núi lửa ở đáy biển cũng có thể gây ra sóng thần. Ngoài ra, khi tiến hành các thí nghiệm gây nổ lớn ở biển cũng đưa đến các chấn động (thay đổi khí áp) mạnh hình thành sóng thần.

Tin Tức Có Thể Bạn Chưa Biết

Log in

create an account